Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkownika

 • Odnosimy się do przetwarzania danych osobowych użytkownika z należytą powagą.
 • Działamy zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych i zapewniamy rzetelne i transparentne przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
 • Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

Dane kontaktowe

Matchbanker.pl może kontaktować się z użytkownikiem, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Matchbanker.pl.

Matchbanker.pl.
Numer osobowy: 37794392
Kystvejen 37B, 8000 Aarhus C, Denmark
info@matchbanker.pl

Matchbanker.pl będzie przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres poczty elektronicznej
 • Adres IP
 • ID notyfikacji przeglądarki

Cele przetwarzania danych osobowych

Matchbanker.pl będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Rozpowszechnienie przez matchbanker.pl – za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, notyfikacji push lub listownie – biuletynów dotyczących ogólnych warunków na rynku pożyczek, przedsiębiorstw prywatnych oraz aktualnych list pożyczek udzielanych przez pożyczkodawców współpracujących z matchbanker.pl [link do {wykazu} współpracujących partnerów], rekomendowanych przez matchbanker.pl.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez matchbanker.pl

 • Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe użytkownika w konkretnych celach
 • Gromadzimy tylko istotne i niezbędne dane osobowe
 • Otrzymujemy zgodę użytkownika przed przetwarzaniem jego danych osobowych
 • Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody
 • Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy nie są już konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania.

Więcej informacji

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe użytkowników w konkretnych celach

Matchbanker będzie gromadził, przechowywał i przetwarzał dane osobowe użytkownika jedynie w celach wymienionych powyżej lub w innych zgodnych z prawem celach handlowych. Będziemy zbierać, przechowywać i przetwarzać jedynie tzw. podstawowe dane osobowe, które wskazano powyżej.

Gromadzimy tylko istotne i niezbędne dane osobowe

Matchbanker będzie przetwarzał jedynie te dane osobowe, które są istotne, wystarczające i konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej oraz dotyczą konkretnego przetwarzania. Matchbanker nie będzie przetwarzać żadnych dodatkowych informacji ponad te, które są konieczne do osiągnięcia określonego celu. Jednak matchbanker.pl przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, by pozostawać w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.

W jak największym stopniu zminimalizujemy przetwarzanie danych osobowych, w tym ilość przetwarzanych danych osobowych. Zbadamy również, czy niektóre rodzaje przetwarzanych danych mogą być użyte w formie zdepersonalizowanej lub zanonimizowanej, o ile nie wpłynie to na wynik przetwarzania.

Uzyskujemy zgodę użytkownika zanim rozpoczniemy przetwarzanie jego danych osobowych

Matchbanker, uzyskuje zgodę użytkownika, przed rozpoczęciem przetwarzania jego danych osobowych w celach wymienionych powyżej. Zgoda użytkownika stanowi podstawę przetwarzania jego danych osobowych przez matchbanker.pl, chyba że matchbanker.pl ma inną podstawę prawną do ich przetwarzania.

Zgoda użytkownika jest dobrowolna i może być przez niego cofnięta w dowolnym momencie, szczegółowe informacje tutaj [wstaw link {do formularza} cofnięcia zgody zgodnie z “prawami użytkownika”].

Jeżeli matchbanker.pl miałby użyć danych osobowych użytkownika w innych celach niż te, dla których zostały one zebrane, matchbanker.pl poinformuje użytkownika o celu i uzyska uprzednią zgodę użytkownika. Jeżeli dane osobowe mogą zostać przetworzone zgodnie z prawem na innej podstawie, poinformujemy użytkownika zanim takie przetwarzanie nastąpi.

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z usług matchbanker.pl.

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody

Dane osobowe użytkownika ujawnimy jedynie współpracującym partnerom, w tym dla celów marketingowych, o ile użytkownik uprzednio się na to zgodzi. W przypadku uzyskiwania takiej zgody, będziemy informować użytkownika o celach, dla których przetwarzane są dane osobowe użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu ujawnieniu w każdym momencie.

Nie prosimy jednak użytkownika o udzielenie zgody w przypadkach, gdy matchbanker.pl jest zobowiązany do ujawnienia danych użytkownika, np. właściwym organom władzy.

Poza tym matchbanker.pl zastrzega sobie prawo do zaangażowania podmiotu przetwarzającego dane z poza UE/EOG, w celu usprawnienia działalności matchbanker.pl. Będzie się to jednak odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych.

Weryfikujemy i aktualizujemy dane osobowe użytkownika

Matchbanker sprawdzi, czy przetwarzane dane osobowe użytkownika są poprawne i aktualne – oraz podejmie stosowne kroki, aby natychmiast usuwać lub korygować nieprawidłowe dane osobowe. Nasze usługi zależą od tego, czy dane osobowe użytkownika są prawidłowe i aktualne. W związku z tym prosimy, by użytkownik wskazywał wszelkie istotne zmiany w swoich danych osobowych. Użytkownik może zalogować się do matchbanker.pl lub użyć wyżej wymienionych danych kontaktowych w celu powiadomienia o zmianach w swoich danych osobowych.

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia określonego celu

Matchbanker.pl usunie dane osobowe użytkownika, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których dane te były gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

Jeżeli użytkownik udzielił zgody tylko na to, by jego dane osobowe zostały użyte do przygotowania listy rekomendowanych pożyczek i stworzenia profilu na matchbanker.pl, i nie będzie aktywny w ciągu 3 lat, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z jego profilu.

Jeżeli użytkownik zgodził się także, aby matchbanker.pl wysyłał wiadomości e-mail,

SMS-y i listy z informacjami marketingowymi, ale nie był na swoim profilu aktywny w ciągu okresu 3 lat, matchbanker.pl raz na 3 lata poprosi o odnowienie takiej zgody na marketing. Jeżeli użytkownik nie przedłuży swojej zgody, matchbanker.pl usunie jego profil i poinformuje o tym użytkownika.

Poprawne i zaktualizowane dane osobowe

 • Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, by wprowadzone dane były poprawne i aktualne.

Więcej informacji

Poprawne i zaktualizowane dane osobowe

Użytkownik jest administratorem danych osobowych podanych na matchbanker.pl.

W związku z tym jego obowiązkiem jest zapewnienie, by podane dane osobowe były poprawne i aktualne. Użytkownik aktualizuje swoje dane na swoim profilu lub kontaktując się z matchbanker.pl; dane kontaktowe znajdują się powyżej.

matchbanker.pl zaktualizuje dane osobowe użytkownika na jego prośbę lub gdy matchbanker.pl zostanie powiadomiony, że zarejestrowane dane są błędne.

Bezpieczeństwo

 • Dane osobowe użytkownika są przez nas chronione i posiadamy wewnętrzną politykę ochrony danych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dane osobowe użytkownika są przez nas chronione i posiadamy wewnętrzną politykę ochrony danych.

Matchbanker.pl opracował wewnętrzną politykę ochrony danych. Zawiera ona wewnętrzne instrukcje i opisuje zastosowane przez matchbanker.pl środki, które chronią dane osobowe użytkownika przed przypadkowym lub nielegalnym uszkodzeniem, utratą lub zamianą, a także udostępnieniem tych danych lub ich zawartości osobom nieupoważnionym.

Matchbanker.pl opracował procedury przyznawania praw dostępu, co oznacza, że dostęp będzie udzielony tylko tym pracownikom, dla których konieczny jest dostęp do danych osobowych użytkownika z racji wykonywania ich obowiązków służbowych. Regularnie tworzymy kopie zapasowe naszych zbiorów danych, aby uniknąć ich utraty.

[Zapewniamy również poufność i autentyczność zgromadzonych danych, szyfrując je].

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa powodującego wysokie ryzyko naruszenia praw użytkownika, w tym ryzyko jego dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji lub innej niekorzystnej sytuacji, firma matchbanker.pl powiadomi użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa tak szybko jak to możliwe.

Prawa użytkownika:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które matchbanker.pl przetwarza.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w czytelnej formie lub do przeniesienia ich do innego usługodawcy.
 • Użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez matchbanker.pl.
 • Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez matchbanker.pl.
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez matchbanker.pl.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Prawo dostępu do danych osobowych i przenaszalność danych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez matchbanker.pl. Jednak dostęp może zostać ograniczony przez wzgląd na tajemnicę handlową lub prawa własności intelektualnej.

Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ma prawo do przeniesienia ich do innego usługodawcy.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu lub prawa do przeniesienia danych, powinien skontaktować się z osobą kontaktową matchbanker.pl wskazaną powyżej. Przetworzymy i odpowiemy na prośbę użytkownika najszybciej jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych.

Jeżeli użytkownik jest przekonany, że jego dane osobowe przetwarzane przez matchbanker.pl są nieprawidłowe lub niedokładne, Użytkownik ma prawo, aby jego dane zostały sprostowane lub usunięte.

Jeżeli zgodzimy się z użytkownikiem, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niedokładne, usuniemy je lub skorygujemy tak szybko, jak to jest możliwe.

Nie będzie to jednak miało miejsca, jeżeli matchbanker.pl będzie prawnie zobowiązany do przechowywania wszystkich lub części danych osobowych użytkownika, lub jeżeli konieczne jest przechowanie danych osobowych w celu ustalenia lub obrony roszczeń. W takim przypadku matchbanker.pl przechowa tylko te dane, do których przechowania matchbanker.pl jest prawnie zobowiązany lub uprawniony, a wszystkie pozostałe dane osobowe użytkownika usunie.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do sprostowania lub usunięcia danych, powinien skontaktować się z osobą kontaktową matchbanker.pl wskazaną powyżej i poinformować ją, które dane wg użytkownika są nieprawidłowe lub powinny być usunięte. Przetworzymy prośbę użytkownika i odpowiemy na nią tak szybko jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez matchbanker.pl.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie przez matchbanker.pl wszystkich swoich danych osobowych lub ich części.

Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę, matchbanker.pl przestanie przetwarzać dane osobowe, co do których użytkownik wycofał swoją zgodę, chyba że matchbanker.pl jest prawnie zobowiązany lub uprawniony do przechowywania wszystkich lub części danych osobowych. W takim przypadku matchbanker.pl będzie przechowywał tylko te dane, do których przechowywania matchbanker.pl jest prawnie zobowiązany, a wszystkie inne dane osobowe usunie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez matchbanker.pl w okresie poprzedzającym wycofanie zgody przez użytkownika.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do cofnięcia swojej zgody, powinien skontaktować się z osobą kontaktową matchbanker.pl wskazaną powyżej. Przetworzymy prośbę użytkownika i odpowiemy na nią w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez matchbanker.pl.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez matchbanker.pl, w tym wykorzystaniu danych do celów marketingowych oraz sporządzaniu listy pożyczek rekomendowanych i spełniających wymagania użytkownika, w tym dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw, jeśli jest przekonany, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami lub za zgodą, której udzielił matchbanker.pl.

Jeżeli chcesz zgłosić sprzeciw, możesz użyć powyższych danych kontaktowych do przekazania sprzeciwu do matchbanker.pl.

Jeżeli twój sprzeciw jest uzasadniony prawnie, matchbanker.pl przestanie przetwarzać dane osobowe. Przetworzymy zapytanie użytkownika i odpowiemy na nie w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez matchbanker.pl

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez matchbanker.pl w następujących przypadkach:

 • Gdy matchbanker.pl rozpatruje zastrzeżenie zgłoszone przez użytkownika wobec rzetelności lub legalności przetwarzania jego danych osobowych przez matchbanker.pl. Ograniczenie przetwarzania będzie miało zastosowanie dopóki matchbanker.pl rozważa sprzeciw użytkownika.
 • Gdy przetwarzanie danych osobowych przez matchbanker.pl jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie żąda ich usunięcia lecz jedynie ograniczenia ich użycia.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może skorzystać ze wskazanych wyżej danych kontaktowych, aby przekazać matchbanker.pl swój sprzeciw. Przetworzymy sprzeciw użytkownika i odniesiemy się do niego najszybciej jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na decyzję firmy matchbanker.pl dotyczącą prawa użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, prawa do przeniesienia danych, prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, lub do wycofania na nie zgody.

Andreas Linde
Przez
Ekspert kredytowy, Andreas Linde, pracuje w branży finansowej od 2014 roku. W Matchbanker pisze o pożyczkach, refinansowaniu, RRSO, stopach procentowych i wszystkim, co dotyczy finansów.
Matchbanker > O Matchbanker > Polityka prywatności